RDF

Resource Description Framework. XML-taal dat metagegevens (gegevens over gegevens) beschrijft. Resource Description Framework. XML-taal dat metagegevens (gegevens over gegevens) beschrijft.